MOBİL UYGULAMA KULLANICI SÖZLEŞMESİ

MADDE 1– TARAFLAR

İşbu sözleşme ve ekleri (EK-1 Gizlilik Sözleşmesi) “Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü, İstiklal Yerleşkesi Merkez/Burdur” adresinde mukim “Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü” (bundan böyle "MAKÜ" olarak anılacaktır) ile MAKÜ mobil uygulamalarından iş bu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan Kullanıcı ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

MADDE 2– TANIMLAR

MADDE 3– KONU VE KAPSAM

MADDE 4– UYGULAMA KULLANIM ŞARTLARI

MADDE 5– KARŞILIKLI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

5.1. Kullanıcı Hak ve Yükümlülükleri:

5.2. MAKÜ’nün Hak ve Yükümlülükleri

 

MADDE 6– HİZMETLER

6.1. MAKÜ, Uygulama aracılığıyla Kullanıcılara Haberler, Duyurular, Etkinlikler, maküsosyal ile maküconnect alt menüleri, Transkript (Öğrenci Bilgi Sistemi “OBİS”) üzerindeki Öğrenci Not Dökümü, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından tespit edilen ve yayınlanan Haftalık Yemek Listesi, MAKÜ Kütüphanesi Kitap Tarama, MAKÜ ve Burdur’daki bazı kurum, kuruluş ve yerlerin coğrafi konumunu gösteren Ne Var Ne Yok ile Akademik Takvim hizmetlerini sunacaktır. MAKÜ, sunduğu hizmetlerin içeriğinde istediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

MADDE 7– GİZLİLİK

MAKÜ, Kullanıcılarla ilgili bilgileri işbu Sözleşme'nin kapsamı dışında işbu Sözleşme'nin EK-1 bölümünde yer alan ve Kullanıcı Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçası olan "Gizlilik Sözleşmesi" kapsamında kullanabilir. MAKÜ, Kullanıcılara ait gizli bilgileri, işbu Sözleşme'nin kapsamı dışında ancak "Gizlilik Sözleşmesi"nde belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

MADDE 8– UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme'nin uygulanmasında ve yorumlanmasında Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme'den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Burdur Merkez Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE 9– FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Uygulama'nın (genel görünüm, tasarım, metin, imge, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik verileri, MAKÜSOSYAL markası, uygulanan iş metodu ve iş modeli, yazılım kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm unsurları MAKÜ’ye aittir ve/veya MAKÜ tarafından üçüncü bir kişiden alınan telif hakkı altında kullanılmaktadır. Fikri ve Sınai haklar kapsamında korunan MAKÜ’ye ait tüm bu unsurlar önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, yeniden satılamaz, paylaşılamaz, dağıtılamaz, sergilenemez, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamı dışında kullanılamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapılamaz veya hazırlanamaz, aksi şekilde davranılması halinde, sorumlu kişi/kişiler MAKÜ’nün uğradığı zararı ve/veya lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı MAKÜ’den talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.

MADDE 10– SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

MAKÜ, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni veya herhangi bir hükmünü ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Uygulama'da ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise geçerlilik tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, üyelerin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

MADDE 11– MÜCBİR SEBEPLER

MADDE 12– KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

Kullanıcı, işbu Sözleşme' den doğabilecek ihtilaflarda MAKÜ’nün kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 13– SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Uygulamaya üye olduğu ve kullandığı sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

MADDE 14– TEBLİGAT ADRESLERİ

MADDE 15–YÜRÜRLÜK

EK - GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

 1. MAKÜ, kişisel bilgi ve veri güvenliğini önemsemekte ve bu hususta gerekli olan tüm tedbirleri almaya özen göstermektedir. Kullanıcılar da Uygulamayı kullanarak işbu gizlilik sözleşmesi hükümlerine uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 2. İşbu Gizlilik Sözleşmesi, Uygulamanın tüm bölümlerinde geçerli olacaktır.
 3. Kullanıcıların bilgilerinin korunması ve gizliliğin sürdürülebilmesi MAKÜ’nün birinci önceliğidir. Bu nedenle Kullanıcıların vermiş olduğu bilgiler sözleşmede belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. MAKÜ’nün, Kullanıcı tarafından siteye MAKÜ Öğrenci Bilgi Sistemi (OBİS)nde belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla Kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı, işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe MAKÜ’nün kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.
 4. MAKÜ, Uygulama kapsamında Kullanıcı tarafından paylaşılmış olan bilgilere erişebilir. MAKÜ, bu bilgileri Uygulamanın kullanımına yönelik olarak yalnızca MAKÜ Rektörlüğünün yazılı talimatı ile uygun gördüğü kişi ve kurumlarla paylaşacağını taahhüt eder. Kullanıcı da bu bilgilerin Uygulamanın amacına yönelik olarak kendisi ile iletişime geçilmek için kullanılacağını kabul eder. MAKÜ, kendisine iletilen kişisel verileri ve bilgileri, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan yukarıdaki amaçlar dışında üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacak, satışını yapmayacak ve hiç bir şart altında kullanılmasına izin vermeyecektir.
 5. Uygulamadaki sistemle ilgili sorunların tanımlanabilmesi ve Uygulamada çıkabilecek muhtemel sorunların acil olarak giderilmesi için, MAKÜ gerektiğinde Kullanıcıların IP adresini, sosyal ağ kullanıcı hesabında kayıtlı bilgileri kaydedebilir ve bu kayıtları anılan bu amaçlarla kullanabilir. Bu IP adresleri, MAKÜ tarafından kullanıcılarını ve ziyaretçilerini genel anlamda tanımlamak ve kapsamlı şekilde demografik veri toplayabilmek amacıyla kullanılabilir.
 6. Uygulama kapsamında elde edilen bilgiler MAKÜ ve işbirliği içinde olduğu diğer kişi ve kurumlar tarafından Kullanıcının kimliği hiç bir şekilde açığa çıkarılmaksızın sadece çeşitli istatistiki değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma çabaları ve araştırmalar yapma gibi durumlar dahilinde kullanılabilir.
 7. MAKÜ, Uygulama içerisinde başkaca sitelere link (bağlantı) sağlayabilir, anlaşmalı olduğu 3. Partilerin reklamlarını yayınlayabilir, Kullanıcıları reklamlar aracılığıyla reklam veren veya anlaşmalı 3. partilerin sitesine yönlendirebilir. MAKÜ, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer Uygulamaların gizlilik uygulama ve politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere yönelik olmak üzere hiç bir sorumluluk taşımamaktadır.
 8. MAKÜ, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar;
 1. MAKÜ, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi taahhüt etmektedir.
 2. MAKÜ tarafından Uygulamalar içerisinde düzenlenebilecek periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren Kullanıcılardan talep edilebilecek bilgiler de, MAKÜ ve işbirliği içindeki kişi ya da kurumlar tarafından bilimsel çalışmalar yapmak, istatistiki analizler yapmak ve özel bir veri tabanı oluşturmak amacıyla da kullanılabilecektir.
 3. MAKÜ, işbu gizlilik bildiriminde geçen hükümleri gerekli gördüğü zamanda Uygulamada yayınlamak şartıyla değiştirebilir. MAKÜ’nün değişiklik yaptığı gizlilik bildirimi hükümleri Uygulamada yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilir.
 4. İşbu Gizlilik Sözleşmesi, 12 (on iki) maddeden ibaret olup Mobil Uygulama Kullanıcı Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır.